VÝBĚR ŽADATELŮ

ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ, KTERÝM JE POSKYTNUT PŘÍSPĚVEK Z NADAČNÍHO FONDU

Vzhledem ke zkušenostem z předchozích let činnosti našeho nadačního fondu jsme dospěli k co nejvíce objektivizovanému způsobu výběru žadatelů, kterým bude poskytnut příspěvek.

Především přihlížíme ke školnímu prospěchu žadatele, protože si myslíme, že u dobře prospívajícího žáka a studenta je větší předpoklad, že studium skutečně dokončí a tím pádem náš příspěvek byl vynaložen účelně. Kromě toho k prospěchu přihlížíme i pro stanovení výše poskytovaného příspěvku, čím lepší školní výsledky, tím vyšší poskytnutá celková suma. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku probíhá dvoukolově, v prvním kole výběru je přihlíženo pouze k prospěchu žadatele.

Druhé kolo výběru žadatele představuj osobní pohovor se studentem, příp. jeho zákonným zástupcem, kdy je přihlíženo i k sociálním a rodinným poměrům. Nicméně po několikaletých zkušenostech jsme dospěli k závěru, že jediným alespoň částečně objektivním kriteriem posuzování studenta jsou jeho studijní výsledky. Rovněž přihlížíme k tomu, jaký ročník student studuje, zvýhodněni jsou ti studenti, kteří jsou již ve vyšších ročnících - opět z důvodu většího předpokladu dokončení studia.

První kolo výběrového řízení proběhne na základě prospěchu z druhého pololetí posledního doložitelného vysvědčení. Požadovaný průměr* prospěchu je rozdělen podle typu, tedy náročnosti školy.

*Průměr je součet známek (bez známky z chování), který se dělí počtem známkovaných předmětů.

Typ školy

Požadovaný průměr prospěchu za školní rok

Zvláštní škola, Praktická škola

max. 2,0

Základní škola, Odborné učiliště

max. 2,5

Střední odborné učiliště

max. 2,8

Střední škola,Vyšší odborná šk.

max. 3,0