Nadační fond Verda

Činnost nadačního fondu vychází z přesvědčení, že jednou z mála možností řešení obtížné sociální situace romské menšiny je vzdělání. Větší část příslušníků romského etnika má pouze základní vzdělání a vzhledem k vývoji společnosti a struktury pracovních míst je pohledávka po pracovních místech, na které postačí pouze základní vzdělání, stále nižší.

Již lidé s výučním listem jsou na tom mnohonásobně lépe, co se týče jejich postavení na trhu pracovních míst. Romové se středoškolským a vysokoškolským vzděláním jsou okolní majoritou přijímáni převážně kladně a mají lepší možnost uplatnit se ve společnosti. Dalším kladem vzdělání je působení na své okolí, dá se předpokládat, že vzdělaný člověk bude v podobném duchu vychovávat i své děti a určitým kladným způsobem ovlivňovat i svou širší rodinu. Vzdělaný člověk si je také mnohem více vědom svých občanských a lidských práv a kromě toho, že je schopen si je lépe obhájit, může opět v tomto duchu působit na své okolí v rámci etnika. Vzdělaný člověk je také mnohem méně ohrožen sociálním vyloučením. Jestliže romská menšina v našem státě něco potřebuje, tak jsou to především vzdělaní Romové. Rodiny okolní majority berou většinou jako samozřejmost to, že vzdělání potomků vyžaduje určitou kolektivní oběť v podobě zvýšených nákladů na vzdělání a jisté snížení životní úrovně rodiny. Náklady na vzdělání pociťuje i rodina s vyšší životní úrovní, zejména pokud je studujících v rodině více. Takže se dá předpokládat, že finanční zátěž spojená s dalším vzděláváním potomků bude ve vícečetných romských rodinách, kde často alespoň jeden z rodičů je nezaměstnaný nebo je rodina je závislá na sociálních dávkách, mnohem vyšší.  Bohužel se tak může stát, že i nadané dítě, které by jinak mělo velkou šanci dosáhnout vyššího vzdělání, není rodina schopna podporovat ve studiu, není schopna mu pořídit pomůcky nutné pro jeho další studium nebo zaplatit dojíždění do školy.

Nadační fond VERDA má tedy několik úkolů:

 

1.Poskytování finanční podpory ve formě studijních stipendií romským dětem, které byly již přijaty na jakoukoli formu studia, přičemž vyšší finanční podpora je vždy poskytována studentům a učňům s lepšími studijními výsledky
2. Oslovovat ředitele a učitele škol s výrazně vyšším procentem romských žáků a s jejich pomocí vyhledávat nadané žáky ze sociálně slabých rodin, které nejsou schopny financovat jejich další vzdělání.

3. Ve spolupráci s DROM, romské středisko pomáhat těm studentům, kteří mají větší problémy s přechodem na vyšší stupeň vzdělávání. Pro studenty spolufinancuje NF Verda doučovací kurzy z matematiky a českého jazyka.

Způsob financování: Nadační fond VERDA je v současné době financován výhradně ze soukromých zdrojů.

 

Poskytování příspěvku:

 O poskytnutí příspěvku rozhoduje každým rokem komise složená ze členů správní rady nadace a pracovníků střediska DROM. Podmínkou je, že žadatel musí být romského původu (alespoň jeden rodič je Rom), občan ČR, studuje prezenčně a splňuje kritéria školního průměru.  Upřednostňováni jsou žáci a studenti s kvalitním studijními výsledky a to jak při rozhodování o poskytnutí příspěvku vůbec a při rozhodování o jeho výši. Příspěvek není nárokový, tj. že nemusí být uspokojeni všichni žadatelé. Příspěvek nadačního fondu nemůže být poskytnut zároveň s jinou finanční pomocí např. z Open Society Fund či Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity.

 

 Číslo účtu nadačního fondu VERDA:  Raiffaisenbank  5014039558/5500

Adresa: DROM, romské středisko,Bratislavská 41, 602 00 Brno

Dotazy, připomínky a své názory můžete zaslat na adresu: katdub@seznam.cz 

Informace a přihlášku je možno získat na internetové adrese www.verda.me, nebo na adrese Nadační fond Verda, Bratislavská 41, 602 00 Brno; kontaktní osoba: Mgr.Simona Wachsbergerová , mobil: 777 477 819 (od 12.00 – 18.00 hod.), email: simona.wachsbergerova@drom.cz. Úřední hodiny: pátek od 13:00 – 15:00 hod.

Podporujeme vzdělávání romské mládeže

 

Fond začal fungovat ve školním roce 2001/2002 a za dobu své existence poskytl 1054 stipendií 746 studentům a učňům v celkové výši 5.302.688 Kč (data ke dni 31.5.2020). Více než 30% našich stipendistů se totiž pravidelně vrací a mnohdy s námi projdou celé své studium. Fond podporuje studenty z řad romské mládeže, kteří navštěvují formou denního studia učiliště, střední a vysoké školy.

Skladba našich stipendistů podle typu studia:

  • 15% VŠ
  • 3% VOŠ
  • 47% SŠ
  • 34% SOU

Studium řádně ukončilo 463 našich stipendistů, z toho cca 37% SŠ pokračuje na VŠ nebo VOŠ. Fond přispívá romským studentům formou poskytování stipendia. Průměrná výše příspěvku se pohybuje kolem 7.000 Kč a je závislá především na školním prospěchu studenta a studijním ročníku. Čím lepší prospěch a blíže k maturitě či vyučení, tím vyšší stipendium:). Výjimkou jsou pouze studenti VOŠ a VŠ, zde z pochopitelných důvodů nepřihlížíme ke studijnímu prospěchu, pouze k ukončeným semestrům. Výše stipendia u těchto studentů se pohybuje od 9.000 do 13.000Kč.

Výzkum stipendistů

Vyhodnocení Nadačního fondu Verda z hlediska územního pokrytí

Nadační fond Verda (dále také jen jako „Fond“) poskytuje finanční podporu formou studijních stipendií romským studentům na základě žádostí a dvoukolového výběrového řízení. Objektem vyhodnocení byla podpora přidělená v průběhu tří školních roků, a to školního roku 2014-2015, 2015-2016 a 2016-2017, které tak byly pro vyhodnocení sledovaným obdobím. Vzhledem k zadání, vyhodnotit finanční podporu Fondu z hlediska územní alokace, byla jako jednotka vyhodnocení zvolena obec, odkud pocházel alespoň jeden student, kterému byla ve sledovaném období přidělena alespoň jednou podpora z Fondu. Z důvodu srozumitelnosti textu označujeme takovou obec jako „podpořenou z Fondu“ (abychom nemuseli složitě rozepisovat, že jde o obec, odkud pochází student, který obdržel podporu z Fondu), přestože ve skutečnosti obec jako taková přímým příjemcem podpory Fondu není, ale je jí student, který z této obce pochází. Volba obce jako analytické jednotky namísto studenta, který z ní pochází, by se jevila jako nekorektní za předpokladu, že by mezi kritéria výběru studentů k podpoře bylo zařazeno také území, ze kterého student pochází. Vzhledem k tomu, že tomu tak dosud nebylo a Fond územní hledisko alokace své podpory nesledoval a nereguloval, považujeme zvolený přístup za přípustný.

Základní otázkou, na kterou má vyhodnocení odpovědět, je, zda alokace podpory z Fondu podle místa bydliště studentů byla rozložena poměrně z hlediska základních územních kritérií a podle intenzity potřeb, které se Fond snaží uspokojit. Vzhledem k tomu, že Fond explicitně a výlučně podporuje studenty s romskou etnickou identitou, rozumíme intenzitou potřeb koncentraci (potenciálních) studentů s touto etnicitou. Tu aktuálně reprezentuje Mapa sociálně vyloučených lokalit v ČR z roku 20151 (dále také jen jako „Mapa“) jako v podstatě jediný ucelený zdroj informací, který alespoň nepřímo obsahuje etnicky senzitivní údaje, a to na základě autoritami zatím nerozporovaného předpokladu, že sociálně vyloučené lokality (dále také jen jako „SVL“) jsou z většiny obývány osobami s (připsanou) romskou etnicitou. Tam, kde je to vhodné, se pak díváme na alokaci podpory Fondu z hlediska pokrytí obcí se sociálně vyloučenými lokalitami identifikovaných v uvedené Mapě.

Jako kritéria vyhodnocení územního pokrytí Fondu byly zvoleny:

  1. rozložení obcí podpořených z Fondu v krajích ČR;

  2. (poměrné) zastoupení obcí podpořených z Fondu se SVL v jednotlivých krajích;

  3. (poměrné) zastoupení obcí podpořených z Fondu podle počtu obyvatel;

  4. podíl obcí podpořených z Fondu s přítomnosti sociálně vyloučené lokality podle Mapy sociálně vyloučených lokalit v ČR.

Dále následuje vyhodnocení jednotlivých kritérií, a to prostřednictvím ukazatelů prezentovaných v tabulkách.

Pokrytí Fondu z hlediska krajů

V průběhu sledovaného období byli podpořeni studenti z celkem 53 obcí. Rozložení obcí v jednotlivých krajích přibližuje následující tabulka:

Tabulka č. 1: Rozložení obcí, ze kterých pocházeli Fondem podpoření studenti v krajích ČR

kraj

počet

podíl (v %)

Ústecký

9

17,0

Jihomoravský

8

15,1

Moravskoslezský

7

13,2

Liberecký

5

9,4

Středočeský

5

9,4

Olomoucký

4

7,5

Pardubický

4

7,5

Karlovarský

3

5,7

Královéhradecký

2

3,8

Vysočina

2

3,8

Zlínský

2

3,8

Hlavní město Praha

1

1,9

Plzeňský

1

1,9

celkem

53

100

Zdroj: evidence Nadačního fondu Verda; vlastní výpočty

Ve sledovaném období byla podpora Fondu alokována do všech krajů ČR kromě kraje Jihočeského; žádný z podpořených studentů tedy nepocházel z obce tohoto kraje. Pokud by v každém kraji měl být podpořen stejný počet obcí, v každém kraji by mělo být podpořeno zhruba 7 % z celku podpořených obcí (100/14 krajů). Výrazně vyšší podíl z celku obcí, ze kterých pocházeli podpoření studenti, se pak nacházelo v kraji Ústeckém, dále Jihomoravském a Moravskoslezském, nad pomyslnou hranicí 7 % se pak umístily ještě další 4 kraje, což celkem představuje celou polovinu všech krajů ČR. Naopak nepoměrně méně obcí podpořených z Fondu (pod 7 %) se nacházelo v druhé polovině krajů, nejméně pak v Praze2, v Plzeňském kraji a kraj Jihočeský nebyl pokryt vůbec.

Pokrytí Fondu z hlediska rozložení podpořených obcí se SVL v jednotlivých krajích ČR

Adekvátnost rozložení podpory Fondu v krajích by se dala dále posoudit podle počtu podpořených obcí v jednotlivých krajích a jejich podílu na celku obcí v daném kraji. Vzhledem k velmi omezeným možnostem Fondu, který za poslední tři školní roky pokryl 53 obcí, a vzhledem k celkovému počtu obcí v ČR, kterých je více než 6 tisíc, by však takové srovnání nebylo vypovídající (Fond nemá a ani nemůže mít ambici pokrýt takové množství obcí, aby mělo smysl posuzovat, zda je pokryl poměrně k počtu obcí v daném kraji). Jako smysluplnější se jeví posoudit rozložení podpořených obcí v rámci jednotlivých krajů ČR srovnáním s rozložením obcí se SVL v krajích podle Mapy (ze které mj. vyplývá, že obce se SVL jsou přítomny v každém z krajů ČR). Toto srovnání pak nabízí přesnější pohled na to, jak dobře Fond reaguje na potřebu podpory, kterou poskytuje (tedy potřebu romských studentů žijících v SVL). Pro toto srovnání jsou však jako základ obcí podpořených z Fondu vybrány pouze ty obce, které jsou zároveň uvedeny v Mapě jako obce, na jejichž území se nacházejí SVL; takových obcí bylo z Fondu podpořeno celkem 39.

Tabulka č. 2: Rozložení obcí se SVL podpořených v rámci Fondu a identifikovaných v Mapě podle krajů

Mapa sociálně vyloučených lokalit v ČR

Nadační Fond Verda

kraj

počet obcí se SVL

podíl (v %)

kraj

počet obcí se SVL

podíl (v %)

Ústecký

38

12,8

Ústecký

8

20,5

Olomoucký

36

12,1

Moravskoslezský

5

12,8

Středočeský

30

10,1

Liberecký

4

10,3

Karlovarský

28

9,4

Olomoucký

4

10,3

Moravskoslezský

27

9,1

Středočeský

4

10,3

Plzeňský

27

9,1

Jihomoravský

3

7,7

Liberecký

22

7,4

Karlovarský

3

7,7

Královéhradecký

21

7,1

Královéhradecký

2

5,1

Jihočeský

19

6,4

-

-

-

Pardubický

13

4,4

Pardubický

2

5,1

Zlínský

13

4,4

Hl. město Praha

1

2,6

Jihomoravský

12

4

Plzeňský

1

2,6

Vysočina

10

3,4

Vysočina

1

2,6

Hl. město Praha

1

0,3

Zlínský

1

2,6

celkem

297

100

celkem

39

100

Zdroje:

- evidence Nadačního Fondu Verda; vlastní výpočty;

- Mapa sociálně vyloučených lokalit ČR, 2015; vlastní výpočty.

Na základě faktu, že v rámci Fondu nebyla podpořena žádná obec z Jihočeského kraje, nelze očekávat, že rozložení krajů podle počtu obcí podpořených z Fondu bude přesně odpovídat obdobnému rozložení krajů podle Mapy. Posoudit lze míru podpory krajů s nejvyšším podílem obcí se SVL, tedy s podílem vyšším než 10 %, což jsou podle Mapy kraje Ústecký, Olomoucký a Středočeský. Z Fondu byla největší podpora alokována také do kraje Ústeckého, a mezi kraje, které byly podpořeny více než 10% z celku podpory, dále patří kraj Moravskoslezský, Liberecký, Olomoucký a Středočeský. Rozhodně tedy nelze říci, že by se podpora Fondu vyloženě koncentrovala v některém z krajů; nepřiměřenou koncentraci vykazuje kraj Ústecký, ta se však dá vysvětlit například zdaleka nejvyšším počtem SVL spolu s nejvyšším počtem obyvatel SVL a vzhledem k této skutečnosti je možné ji považovat za opodstatněnou. Neopodstatněnou koncentraci pak vykazuje snad kraj Jihomoravský, kde je podpora vyšší (7,7 %), než by odpovídala počtu obcí se SVL naměřenému v Mapě (4,0 %). Je to pravděpodobně dáno vlivem způsobu výběru obcí k podpoře, který je závislý na konkrétní poptávce ze strany studentů a ta je zase ovlivněna mírou jejich informovanosti o podpoře z Fondu, dostupnosti podpory (například i možnosti dostavit se na výběrové řízení osobně, které probíhá v Brně a Praze).

Pokrytí Fondu z hlediska velikostních kategorií obcí podle počtu obyvatel

Detailnější pohled na alokaci podpory z Fondu pak nabízí pohled na rozložení podpořených obcí z hlediska jejich velikosti podle počtu obyvatel, které přibližuje následující tabulka.

Tabulka č. 3: Rozložení obcí podle velikostních kategorií - obce ČR a obce podpořené v rámci Fondu

kategorie obcí podle počtu obyvatel

obce ČR

Nadační fond Verda

podíl (v %)

podíl (v %)

do 200

1,7

3,8

200 až 500

6,2

3,8

500 až 2000

19,1

13,2

2 až 5 tisíc

12

9,4

5 až 10 tisíc

9,1

13,2

10 až 50 tisíc

21,8

37,7

50 až 100 tisíc

8,3

9,4

nad 100 tisíc

21,9

9,4

celkem

100,1

100

Zdroje:

- evidence Nadačního fondu Verda; vlastní výpočty;

- Velikostní skupiny obcí podle krajů, okresů - počet obyvatel v %, Český statistický úřad, dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/maly-lexikon-obci-ceske-republiky-2016; vlastní výpočty.

 

Ze srovnání lze usoudit, že silnou stránkou Fondu je alokace podpory také do velmi malých obcí, a to i do obcí do 200 obyvatel. Oproti rozložení velikostních kategorií obcí v rámci celé ČR jsou mezi obcemi podpořenými z Fondu nadreprezentovány (tj. jejich výskyt je vyšší, než by se dalo očekávat) obce od 5 do 50 tisíc obyvatel, a naopak podreprezentovány obce s více jako 100 tisíci obyvateli. Podpora se tedy rozhodně nekoncentruje do velkých sídel a má kapacitu oslovit a podpořit i studenty z velmi malých obcí, pro něž bude jakákoliv podpora obecně méně dostupná.

Pokrytí Fondu z hlediska z hlediska podílu podpořených obcí se SVL

Posledním kritériem, podle kterého územní pokrytí Fondu posuzujeme, je podíl podpořených obcí, ze kterých studenti pocházeli, s identifikovanou SVL podle Mapy na celku podpořených obcí. Šlo o 39 z celku 53 obcí, podíl je tedy 74 %, což lze považovat za uspokojivý výsledek. A to i vzhledem k tomu, že konečný seznam obcí se SVL nemusí nutně přesně odpovídat seznamu zveřejněnému v Mapě (z důvodu, že SVL vykazují značnou dynamiku a také heterogenitu, kdy zvláště ty menší mohly pozornosti Mapy uniknout), podíl tedy může být ve skutečnosti i vyšší. Přehled podpořených obcí v rámci Fondu s rozlišením, zda Mapa na jejich území SVL identifikovala, či ne, uvádí následující tabulka, která o obcích přináší také další informace, které byly využity v předchozích analýzách:

Tabulka č. 4: Přehled obcí podpořených Fondem ve třech posledních školních rocích

obec

zda SVL dle Mapy 2015; 1 = ano; 0 = ne

počet obyvatel obce

kraj

Benátky nad Jizerou

0

7398

Středočeský

Blansko

1

20639

Jihomoravský

Bohumín

1

21249

Moravskoslezský

Brněnec

0

1308

Pardubický

Brno

1

377028

Jihomoravský

Březová

0

1003

Zlínský

Bučovice

1

6460

Jihomoravský

Český Těšín

0

24650

Moravskoslezský

Děčín

1

49521

Ústecký

Doubrava

0

1224

Moravskoslezský

Havířov

1

74101

Moravskoslezský

Hranice

1

18407

Olomoucký

Jablonec nad Nisou

1

45510

Liberecký

Jablonné v Podještědí

0

3610

Liberecký

Jaroměř

1

12442

Královéhradecký

Kadaň

1

17924

Ústecký

Karviná

1

55163

Moravskoslezský

Krupka

1

12788

Ústecký

Letovice

0

6723

Jihomoravský

Litomyšl

0

10097

Pardubický

Louny

1

18501

Ústecký

Mělnické Vtelno

1

972

Středočeský

Mělník

1

19295

Středočeský

Mikulov

0

7386

Jihomoravský

Milovice

1

11189

Středočeský

Mimoň

1

6501

Liberecký

Modřice

0

5191

Jihomoravský

Most

1

66768

Ústecký

Moutnice

0

1167

Jihomoravský

Náchod

1

20149

Královéhradecký

Neratovice

1

16267

Středočeský

Nová Ves

1

194

Karlovarský

Nové Sedlo

1

2576

Karlovarský

Olomouc

1

100154

Olomoucký

Orlová

1

29524

Moravskoslezský

Ostrava

1

292681

Moravskoslezský

Parbubice

1

89638

Pardubický

Pěnčín

1

749

Olomoucký

Plzeň

1

169858

Plzeňský

Praha

1

1280508

Hlavní město Praha

Prostějov

1

43977

Olomoucký

Radonice

0

1169

Ústecký

Ralsko

1

2109

Liberecký

Semily

1

8447

Liberecký

Svitavy

1

17005

Pardubický

Syrovín

0

353

Jihomoravský

Štěpkov

0

110

Vysočina

Teplice

1

49697

Ústecký

Trmice

1

3288

Ústecký

Třebíč

1

4199

Vysočina

Ústí nad Labem

1

92984

Ústecký

Valašské Meziříčí

1

22449

Zlínský

Vřesová

1

380

Karlovarský

obcí celkem 53

obcí se SVL celkem 39

-

-

Zdroje:

- evidence Nadačního fondu Verda; vlastní výpočty;

- Mapa sociálně vyloučených lokalit ČR, 2015; vlastní výpočty;

- Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2015, Český statistický úřad, dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112015

 

Shrnutí

Vyhodnocení Nadačního fondu Verda z hlediska územního pokrytí podporou, kterou poskytuje romským studentům, přineslo vcelku příznivá zjištění. O alokaci podpory v rámci Fondu za poslední tři školní roky lze říci, že až na jeden kraj pokrývá všechny kraje ČR a oproti očekávanému rozložení podpořených obcí koncentruje podporu spíše do menších sídel (do 50 tisíc obyvatel). Podpora se dále koncentruje do obcí se sociálně vyloučenými lokalitami a z hlediska rozložení obcí se SVL v krajích pak Fond více méně poměrně pokrývá z tohoto hlediska také kraje. Do dalšího období by se dalo doporučit věnovat větší pozornost Jihočeskému kraji, aby tak pokrytí krajů bylo úplné a při výběru studentů (při splnění všech ostatních podmínek a při převisu poptávky nad nabídkou) případně začít zohledňovat, zda student pochází z obce se sociálně vyloučenou lokalitou, či ještě lépe, zda student pochází přímo z takové lokality.

 

Pro potřeby Fondu zpracovala: Mgr. Ivana Šimíková, srpen 2017

1 Viz: https://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/www/index2679.html?page=1

 

2 Co se týče kraje Hlavní město Praha, v našem vyhodnocení figuruje zároveň jako jedna obec, protože je tak uveden v dalších zdrojích, se kterými při analýze pracujeme, jako je Mapa i údaje ČSÚ o velikostních skupinách obcí.